فهرست این محتوا برای دسترسی سریع روی تیتر مربوطه کلیک کنید نمایش
راضی بودی؟

مارس 4, 2020

فهرست این محتوا برای دسترسی سریع روی تیتر مربوطه کلیک کنید نمایش
راضی بودی؟

ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک یا همان کد خطای لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان شرح داده ایم تا چنانچه نیازمند تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک شدید با استفاده از خدمات نمایندگی جنرال الکتریک و با آگاهی و دانش به رفع عیب بپردازید

اگر این کدهای خطای ماشین لباس شویی نبودند،ما باید راه های زیادی را امتحان می کردیم تا متوجه شویم در

کدام قسمت از ماشین لباس شویی ما ، اشکالی به وجود آمده است.

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

شناختن کد های خطای ماشین لباس شویی خود ، به شما کمک میکند که چگونه واشر دستگاهتان را تعمیر کنید.

 کد خطای 7E ماشین لباس شویی جنرال الکتریک 

کد خطای 7e لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور 7E لباسشویی جنرال الکتریک

مشکلی در قسمت تأمین آب می باشد که باعث می شود این کد برروی صفحه نمایشگرماشین لباس شویی  نمایان

شود.

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

رفع ارور 7E لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کنید که سیم کشی دستگاه شما درست است یا خیر
 • چک کردن سوئیچ بی اختیاری ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از نبودن مشکلی در این قسمت
 • چک کردن شیر های آب سرد و گرم و مطمئن شدن از نبودن سوراخ ومحل نشتی برروی آن
 • چک کردن درب ماشین لباس شویی و مطمئن شدن از بسته بودن کامل درب
 • بررسی دقیق مدار و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

(در صورتی که در هیچ کدام از این قسمت ها مشکلی نبود،با نمایندگی تعمیرات ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

تماس بگیرید.)

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای e ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور e لباسشویی جنرال الکتریک

مشکلی در قسمت پمپ تخلیه آب است که، باعث می شود این کد بر روی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی نمایان

شود.

رفع ارور e  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور پمپ ماشین لباس شویی و مطمئن شدن از نبودن ایرادی در این قسمت
 • چک کردن سیم کشی ماشین لباس شویی و مطمئن شدن از درستی آن
 • بررسی مدار در ماشین لباس شویی و مطمئن شدن از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای DE  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای de لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور DE  لباسشویی جنرال الکتریک

باز بودن درب و چانه در طول چرخه شستشو ، باعث می شود که این کد خطا برروی ماشین لباس شویی نمایان شود.

رفع ارور DE  لباسشویی جنرال الکتریک

 • درب ماشین لباس شویی را ببندید.
 • چک کردن سیم کشی ماشین لباس شویی و مطمئن شدن از درستی آن
 • بررسی کردن شیر های آب سرد و گرم و مطمئن شدن از نبودن مشکلی در این قسمت
 • چک کردن سوئیچ سنسور فشار و مطمئن شدن از سالم بودن آن
 • بررسی کردن مدار در ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از نبودن مشکلی در این قسمت

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای UE  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای ue لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور ue لباسشویی جنرال الکتریک

مشکلی در سوئیچ unbalance و نامتوازن بودن بار در طول عملیات چرخش و شستشو، باعث پدید آمدن این کد برروی ماشین لباس شویی می شود.

رفع ارور ue لباسشویی جنرال الکتریک

 • بستن درب ماشین لباس شویی
 • سیم کشی دستگاه را جهت نبودن مشکل ،بررسی کنید
 • بررسی سوئیچ سنسور فشار آب جهت اطمینان از سالم بودن آن
 • بررسی مدار در ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای OE  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای oe لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور OE   لباسشویی جنرال الکتریک

مشکل سرریز کردن آب در ماشین لباس شویی باعث پیدایش این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی می شود.

رفع ارور OE   لباسشویی جنرال الکتریک

 • بررسی کردن دریچه ورودی آب و اطمینان حاصل کردن از مشکل نداشتن آن
 • بررسی سیم کشی ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن
 • چک کردن سوئیچ سنسور فشار آب در ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن
 • بررسی مدار در ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای E22 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e22 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E22 لباسشویی جنرال الکتریک

اگرعمل پر کندن آب کند است یا اصلأ انجام نمی شود باعث می شود این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی پدیدارشود.

رفع ارور E22 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن شیر ورودی آب ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از نداشتن مشکل در این قسمت

کد خطای E23  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e23 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E23  لباسشویی جنرال الکتریک

اگر آب بیش از حد در ماشین لباس شویی شما پر می شود،این کد خطا بر روی صفحه نمایشگر دستگاهتان پدید می آید.

رفع ارور E23  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن سنسور سطح آب و اطمینان حاصل کردن از مشکل نداشتن آن
 • چک کردن شیر های ورودی آب ماشین لباس شویی و مطمئن شدن از نبودن سوراخ ومحل نشتی برروی آن

 کد خطای E30 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e30 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E30 لباسشویی جنرال الکتریک

تخلیه نکردن آب ماشین لباس شویی باعث می شود که این ارور را بر روی صفحه نمایش ماشین لباس شوییخود، مشاهده کنید.

رفع ارور E30 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن پمپ تخلیه آب ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

 کد خطای E31 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e31 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E31 لباسشویی جنرال الکتریک

به اتمام رسیدن زمان تخلیه باعث می شود که این ارور برروی صفحه نمایش ماشین لباس شویی شما پدید بیاید.

رفع ارور E31 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن پمپ تخلیه آب ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

کد خطای E38  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e38 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E38  لباسشویی جنرال الکتریک

ایجاد مشکلی در قسمت دیسپنسر ماشین لباس شویی، باعث می شود که این ارور بر روی صفحه ماشین لباس شوییتان نمایان شود.

رفع ارور E38  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن اجزای دیسپنسردر ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

 کد خطای E39 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e39 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E39 لباسشویی جنرال الکتریک

عدم حرکت دیسپنسر ، باعث پدیدار شدن این ارور بر روی ماشین لباس شویی شما خواهد شد.

رفع ارور E39 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن اجزای دیسپنسردر ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

E42 یا E45 کدهای خطای ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e45 , e42 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E42 یا E45 لباسشویی جنرال الکتریک

برقراری جریان زیاد در موتور ماشین لباس شویی ، باعث پدیدار شدن این ارور ها برروی ماشین لباس شویی شما می شود.

رفع ارور E42 یا E45 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباس شویی و اطمینان حاصل کردن از درستی آن
 • چک کردن بورد کنترل اینورتر ، جهت اطمینان از مشکل نداشتن آن

کد خطای E43  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e43 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E43  لباسشویی جنرال الکتریک

ایجاد اشکال در بورد کنترل اینورتر، باعث نمایان شدن این ارور برروی ماشین لباس شویی شما می شود.

رفع ارور E43  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن بورد کنترل اینورتر و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

کد خطای E46  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e46 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E46  لباسشویی جنرال الکتریک

در اثر گرم کردن موتور، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی ظاهر می شود.

رفع ارور E46  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

 کد خطای E47 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e47 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E47 لباسشویی جنرال الکتریک

در صورت گرم شدن زیاد بورد کنترل اینورتر، این ارور را بر روی صفحه نمایش ماشین لباس شویی خود می بینید.

رفع ارور E47 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن
 • چک کردن بورد کنترل اینورتر ، جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن

کد خطای E48  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e48 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E48  لباسشویی جنرال الکتریک

مشکل در سیم پیچی موتور ماشین لباس شویی ،  باعث پدیدار شدن این کد بر روی صفحه نمایش دستگاهتان

می شود.

رفع ارور E48  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای E49  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e49 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E49  لباسشویی جنرال الکتریک

زیاد شدن بار موتور ماشین لباس شویی ، باعث پدیدار شدن این کد بر روی صفحه نمایش دستگاهتان می شود.

رفع ارور E49  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن
 • چک کردن بورد کنترل اینورتر ، جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن

E57   یا E58 کد خطاهای ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e58 , e57 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور لباسشویی جنرال الکتریک

اگر مشکلی در بورد اصلی ماشین لباس شویی شما ایجاد شود، این ارورها برروی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی شما ، ظاهر می شود.

رفع ارور لباسشویی جنرال الکتریک

 • بررسی بورد کنترل اصلی ماشین لباس شویی جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن

 

E60 E61 یا E63 E64 کد خطاهای ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e63 , e64 , e60 , e61 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E60 E61 یا E63 E64 لباسشویی جنرال الکتریک

مشکل در قفل درب ماشین لباس شویی، باعث پیدایش این ارورها بر روی صفحه نمایش دستگاهتان می شود.

رفع ارور E60 E61 یا E63 E64 لباسشویی جنرال الکتریک

 • بررسی کردن مجموعه قفل درب ماشین لباس شویی ، جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن

 کد خطای E65 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e65 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E65 لباسشویی جنرال الکتریک

اگر در قسمت سنسور سطح آب ماشین لباس شویی شما ، مشکلی ایجاد شود،این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی شما ، مشاهده خواهد شد.

رفع این ارور :

 • چک کردن کابل های ماشین لباس شویی ، جهت اطمینان از سالم بودن آن ها
 • چک کردن سنسور سطح آب ماشین لباس شویی ، جهت اطمینان از سالم بودن آن

 کد خطاهای E66 یا E67 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e67 , e66 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علّت ارور E66 یا E67 لباسشویی جنرال الکتریک

اگر سنسور دمای آب ماشین لباس شویی شما مشکلی داشته باشد، این ارور ها برروی صفحه نمایشماشین لباس

شویی  ، نمایان می شود.

رفع ارور E66 یا E67 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن سنسور دمای آب ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن
 • چک کردن سیم کشی ماشین لباس شویی جهت اطمینان از درستی آن

کد خطای E70  ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e70 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E70  لباسشویی جنرال الکتریک

اگر کلید ماشین لباس شویی در کنترل پنل گیر کند ، این ارور را برروی دستگاهتان خواهید دید.

رفع ارور E70  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن کنترل پنل ماشین لباس شویی ، جهت اطمینان از درستی آن

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

 کد خطای E71 ماشین لباس شویی جنرال الکتریک

کد خطای e71 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

علت ارور E71 لباسشویی جنرال الکتریک

در صورت عیب در بورد کنترل اصلی ، این ارور بر روی صفحه نمایشگر ماشین لباس شویی پدید می آید.

رفع ارور E71 لباسشویی جنرال الکتریک

 • بررسی بورد کنترل اصلی ماشین لباس شویی جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن

 

کدهای خطا، یکی از ویژگی های بسیار خوب در ماشین لباس شویی جنرال الکتریک می باشد که کار تشخیص ایراد ماشین لباس شویی را آسان می کند.در این مقاله کدهای خطای ماشین لباس شویی جنرال الکتریک را آوردیم که با توجه به آن، قطعه مربوط به هر کد، جهت اطمینان از درستی و سالم بودنشان ، بررسی می شود . در صورت سالم نبودن این قطعات با نمایندگی تعمیرات جنرال الکتریک ، برای تعویض این قطعات تماس بگیرید.

در صورت نیاز درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت کنید یا با کارشناسان تعمیرکار تماس بگیرید

     لباسشویی ال جی

[homepichPost]

درج دیدگاه